Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE TANIMLAR İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. A.__xxxformda girilen alıcı adı soyadıxxx____________________ ; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

PLEIADES SEMİNER VE ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 2.1.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen hizmetlerin (“Hizmet/Hizmetler”) ALICI’ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden tıklayarak veya çağrı üzerine onaylamıştır.

2.2. İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen üyelik-kullanıcı sözleşmesi ve sair sözleşmelerde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir.

3. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 3.1. ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

Tüzel kişilik adına üyelik başvurusu yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Bir sebepten Sözleşme’si fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir.

Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur. 3.2. ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetlerin temel nitelikleri, sunuluş şekli, ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan (sitenin yukarısına şikayet için adres bildirilecek) SATICI iletişim bilgilerine ulaştırabilir.

ALICI, işbu Sözleşme’yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, verilen Hizmetler’e ait temel özellikler, Hizmetler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

4.1. Hizmet veya Hizmetlerin türü, ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir: Hizmet Hizmet Açıklaması Fiyat İndirim Tutar (KDV Dahil) __________________ ____ TL_____ ________ _______

(Bu tablonun e-ticaret yazılımını yapan kişi tarafından yerleştirilmesi gerekmektedir.)

İlan edilen fiyatlar veya öneriler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen, promosyon kapsamında düzenlenen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

a) Sipariş Tarihi: xxxformdaki giriş tarihixxx

b) Ödeme Şekli ve Planı xxxBanka veya Kredi Kartıxxx

c) Teslimat Adresi: xxxFormda girilen e mail adresi – Site Üzerindenxxx

d) Teslim Edilecek Kişi. xxxFormda girlen isim soyadxxx

e) Teslimat Tarihi: xxxForma giriş tarihixxx

f) Teslim Şekli: xxx PDF dosyasıxxx

g) Fatura Adresi: xxxForma girilen adresxxx

4.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Hizmet ve Hizmetler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Hizmetler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

ALICI’ya iletilen veya web sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve e-fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

4.3. SATICI tarafından, ALICI’ya kişiye özel olarak hazırlanmış hizmet sunar. Hizmetin içerikleri şunları içerir:

a : Program uygulama dosyası ve İçerikleri

b : İçerik bilgileri Pleiades kapsamındaki uygulama ve pratiklerini kapsar.

c : Tüm hazırlanan içerik PDF dosyası formatındadır.

5. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI VE FATURA BİLGİLERİ İşbu Sözleşme, ALICI tarafından web sitesi’nde açık irade beyanı ile tıklanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Hizmetler’in teslimatı ve ifası Site üzerinden olduğu için kargo süreci bulunmamaktadır.

Bir diğer şekilde fatura olarak e-fatura kullanıldığı için anında teslim edilir.

SATICI tarafından, hizmet bedeli ödenmesinden itibaren en geç 7 gün içinde ALICI tarafa e-fatura mail yoluyla veya herhangi bir elektronik ortamdan iletilir.

6. HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ve İADESİ

6.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Hizmet sağlanmadan önce bedelini tamamen ödemiş olmalıdır.

Peşin satışlarda Hizmet’in tesliminden önce toplam bedel SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir, Hizmet’i sağlamaktan imtina edebilir.

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Hizmet’i sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.2 ALICI’nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır.

Bu nedenle, SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir.

SATICI’nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi uygulanır.

6.3. SATICI’nın, Hizmet’i hiç ya da taahhüt edilen sürede sağlayamayacağının anlaşılması halinde, ALICI’yı 7 (yedi) gün içinde açık ve uygun şekilde bilgilendirilmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir.

Bu durumda Sözleşme konusu taahhüt bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

6.4. ALICI’nın Hizmetlere ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet bedelinin işbu Sözleşme uyarınca ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın müşteri hizmetleri adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7. CAYMA HAKKI Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.

SATICI’nın sağlamış olduğu ekspertiz veya güvenli teslim hizmetinde, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak ve onay vermemek koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir.

14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, SATICI’ya karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır.

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre Sözleşme’nin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

Bahsi geçen hizmetin kullanılması durumu, site içerisinde, ücret ödendikten sonra SATICI’dan ALICI’ya, kişiye özel olarak hazırlanmış ve herhangi bir elektronik ortamdan (whatsapp, e-mail vb.) gönderilecek olan hizmetin ALICI’ya iletilmesi ile başlar.

SATICI tarafından kişiye özel olarak verilen hizmette ALICI, gönderilmiş olan hizmeti kullanmaya başladığından dolayı cayma hakkını kullanamaz.

Hizmet’in çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI Hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler 29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ve hizmete ilişkin sözleşmeler.

c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ve hizmete ilişkin sözleşmeler.

j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. DİĞER HÜKÜMLER 8.1. ALICI tarafından satın alınan Hizmetler’in tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz.

Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişi veya yetkili makam ve mercilerce SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

8.2. İşbu Sözleşme’de yer almayan hususlar ALICI tarafından Web Sitesi’nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. ALICI’ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu Bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

8.3. Bu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir. 9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1. Taraflar’ın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.

9.3. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir.

Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SATICI  : xxxPleiades Seminer ve Organizasyon Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi xxx                                                                                      

ALICI : xxxForma girilen isim soyadxxx